درد بی پناهی

پانزدهم اردیبهشت ۹۱ بود که دانش آموزان شین آبادی در یک روز شوم، گرفتار آتش شدند. کسی فریاد آنها را نشنید و به کام آتش فرو رفتند. هنوز هم آنچنان که باید باشد کسی صدای این دانش آموزان را نمی‌شنود. شش سال از آن حادثه‌ی دردناک میگذرد و دانش‌آموزان شین آبادی هنوز درگیر تبعات آتش سوزی مدرسه شان هستند. مدرسه ای که اگر تنها کمی مورد توجه قرار میگرفت و تجهیز میشــد، این کودکان معصوم ســلامتی و زیبایی خود را از دســت نمیدادند. گفتند بخاری مدرسه مشکل داشته و این حادثه را رقم زده است. درباره‌ی این که چرا باید این بخاری غیرایمن در این مدرســه استفاده شود و چرا تجهیزات گرمایشی دیگری جز بخاری برای آنها تعبیه نشــده حرفهای زیادی گفته شده اســت. در این گزارش تجمع دیروز دانش آموزان شین آبادی مقابل ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفته است.

توفیقی نداشته حاصل نشد

حســین احمدی‌نیا وکیل مدافع این دانش آموزان در خصوص تجمع آنها مقابل ریاســت جمهوری به ایسنا گفت: «این دختران برای پیگیری درمان خود و احقاق حقوقشــان و عدم دریافت پاسخ از مســئوالن این کار را کرده اند. آنها یک هفته در تهران منتظر ملاقات با وزرای آموزش و پرورش و بهداشت هستند، اما توفیقی نداشته اند و در نهایت مجبور به این کار شده اند.»

عدم پاسخگویی مسئولان
زمانی که برای این دختران حادثه ی آتش ســوزی اتفاق افتاد، همه تقصیر را گردن یکدیگر انداختند و کســی مســئولیت آن را به عهده نگرفت. حتی وزیــر آموزش و پرورش وقــت در ۱۷ آذر ۹۱ ،در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه بعضی نمایندگان مجلس درخواست استعفای وزیر آموزش و پرورش را دارند گفت: 
«شــما چی؟ شما را برکنار کنیم یا نه اگر به موقــع خبر میدادید مواظب مدرســه شین آباد پیرانشهر باشید این اتفاق روی نمی‌داد.»

اما عدم پاســخگویی مسئولان در این رابطه تنها مربوط به روزهای پس از آتش‌سوزی و چرایی وقوع آن نمیشــود. بلکه هنوز هم با گذشت مدت‌های زیادی از آن فاجعه، دانش‌آموزان شین‌آبادی درگیر عدم پاسخگویی و عدم مسئولیت‌پذیری مسئولان هستند.

به ما قول دادند
آفتــاب یــزد در ایــن باره بــا پدر یکــی از این دانش‌آموزان بــه گفت‌وگو پرداخت. پدر ســیما شــادکام میگوید: 
«قرار بر این بــود که ما یک پیشــنهاد به وزارت بهداشــت و درمان دهیم که بر اســاس آن تجهیزات پزشکی یک بیمارستان را افزایــش دهند، در این صــورت نه ما و نه بقیه بچه‌های ایران زمین مجبور نمیشویم برای درمان سوختگی به خارج از ایران برویم. ما از روز شنبه به تهران آمده‌ایم. اما کسی حاضر نیست جواب ما را بدهد. اول به وزارت بهداشت رفتیم و بعد به وزارت آموزش و پرورش مراجعه کردیم، ولی هیچ جوابی از هیچ کدام نگرفتیم. به همین دلیل به ســمت ریاســت جمهوری رفتیم و تا ساعاتی از عصر جلو ریاست جمهوری منتظر ماندیم. وزیر بهداشت در ۱۳ اســفند ۹۷ ،قول داد کــه بچه های ما را برای درمان به خارج بفرســتد، ولی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. وضعیت بچه های ما به گونه ای است که تنهــا راه درمان آنها رفتن به خارج یا تجهیز یک بیمارستان خصوصی است.»

هیچ خبری از کمک نشد
شــادکام در ادامــه می‌افزاید: 
« تا بــه حال دولت هزینه‌هــای درمــان بچه‌ها را تقبل کرده اســت. گفتند پول حدود یک سال را به بیمارستان دادند، در حالــی که بعــدا هیچ خبــری از پول و کمک به پزشــکان و بیمارستان نشده اســت. الان هم مسئولان مدام میگویند که عدم پرداخت پول را پیگیری خواهند کرد، ولی هیچ خبری نیست. اگر مطالبات ما امروز به نتیجه نرسد تا شب در تهران می‌مانیم و شنبه دوباره برای پیگیری مطالبات به ریاست‌جمهوری می‌آییم. آمدن ما به تهران بدون دردسر نیست، سختی زیادی دارد. ۱۲ – ۱۳ ساعت در راه هستیم، مشــکلات خراب شدن ماشین را داریم. ما چیز زیادی نمی‌خواهیم، خواســته‌ی ما فقط درمان بچه‌هایمان است که به شکل درست انجام نمیشود. فرزندان ما نیاز به ترمیم مفصل و جراحی پلاســتیکی دارند. الان شش ماه است که بچه‌های ما را جز در مــوارد معدود نگاه نکرده‌اند. میگویند توجه میکنیم ولی در عمل رها کرده‌اند. وقتی هم که اعتراض میکنیم، میگویند پزشک در مرخصی است.»

از سر ناامیدی و بیپناهی
سخت است کسی خودش را جای این دانش‌آموزان بگذارد. اما کافی اســت که مسئولان مربوطه تنها گوشهای از آلام و رنج‌های دانش‌آموزان شین‌آبادی را تصور و تجســم کنند، تا شاید بتوانند احساس مسئولیت بیشتری نسبت به این نوجوانان میهن داشته باشــند. در ســالهای اخیر دانش‌آموزان شین‌آبادی، خانواده‌های آنان و وکیلشان بارها لب به گلایه گشوده‌اند و خواهان رسیدگی بیشتر شده‌اند. 
حسین احمدی‌نیا در این باره به آفتاب یزد میگوید: »بچه‌ها دیروز ســاعتها مقابل ریاست‌جمهوری تجمع کردنــد و حتی ناهارشــان را کف خیابان خوردند. این بچه‌ها تنها ســه چهار خواســته‌ی مشــروع دارند. آنها خواســته‌ی تعیین وضعیت روند درمانشــان هســتند. آنها خواستار بررسی وضعیت اعزام به خارج از کشور هستند، قولی که به آنها داده شد ولی پیگیری نشد. همچنین این دانش‌آموزان خواســتار احقاق حقوقشان از حیث مطالبه‌ی دیه و دیگر حقوقشــان هســتند. بحث تحصیل، درمان و به ویژه درمان روانی ابتدایی‌ترین
خواســت این بچه‌ها است. کسی رسیدگی به این بچه‌ها نکرده اســت. اگر دیروز این دانش‌آموزان به  ریاست‌جمهوری رفتند، از سر ناامیدی و بی‌پناهی بوده است. وقتی کسی پاســخگو نیست چاره‌ای ندارند. الان حدود یک هفته اســت که این بچه‌ها به همراه خانواده‌هایشان در تهران مستقر هستند و نتوانسته‌اند هیچ کاری از پیش ببرند.»


این موضوع پیگیری خواهد شد
شــهیندخت مولاوردی در این باره در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «مصوباتی برای حل مشکل این عزیزان بوده که باید ببینیم چرا پیگیری نشده اســت. قطعا این موضوع را پیگیــری میکنم و تا جایی کــه میدانم مصوبات خوبی برای آنها بوده و خیالمان راحت بود که توانسته‌ایم مشکل آنها را حل کنیم اما حتما این موضوع پیگیری خواهد شد.»
آتش‌سوزی از آن بلایایی است که هم در کوتاهمدت و هــم در بلندمدت انســان را دچار آســیب‌های  جسمی و روحی زیادی میکند. در مورد فرزندان شین‌آبادی، حجم این داغ گسترده‌تر است. درگیری آنها با این حادثه در سن کودکی بسیار بر آینده‌ی آنها تاثیرگذار اســت. امید که پیگیریهای این نوجوانان و وکیلشان، به نتایج مطلوب برسد و آنها بتوانند آینده‌ای با کمترین تاثیرات آتش‌سوزی را پیش روی خود ببینند.

46

١٠ عنوان کتاب در سومین جشنواره ملی تولید کتاب رضوی در شهرکرد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، علیرضا کریم دادیان، در حاشیه برگزاری سومین جشنواره ملی تولید کتاب رضوی چهارمحال و بختیاری گفت: از این تعداد ١٠ عنوان کتاب چاپ اول در آئین اختتامیه سومین جشنواره تولید کتاب رضوی رونمایی شد و ١٤ عنوان چاپ دوم نیز سال گذشته در دومین جشنواره رونمایی شد.

وی ادامه داد: رویکرد بنیاد بین المللی امام رضا (علیه السلام) از ابتدا تاکنون جشنواره محور بوده اما از امسال بنا داریم ٣٠ درصد تمرکز خود را به حوزه تولید آثار فاخر رضوی اختصاص دهیم.

کریم دادیان تصریح کرد: تلاش می شود جشنواره های رضوی به سمتی سوق داده شود که خروجی داشته باشد و صرفا یک جشنواره نباشد.

این فعال حوزه کتاب با اشاره به نقش استان ها در رشد و تقویت جشنواره رضوی، افزود: امید است با این جدیت و اهتمام استان ها در آینده شاهد تولید آثار فاخر و ماندگار باشیم و این موضوع بتواند در تبیین و ترویج دین اسلام نقش موثری ایفا کند.

عضو هیئت مدیره موسسه انتشارات احیاء امر ولایت ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان هایی است که در حوزه تولید کودک و نوجوان توانسته عملکرد قابل قبولی از خود برجا بگذارد.

46

اختصاص ۱۲هزار میلیارد تومان در بخش اشتغال روستایی

به پزارش خبرآنلاین از تبریز، علی ربیعی شامگاه گذشته در جلسه با نخبگان، کارآفرینان، مدیران و روستاییان شهرستان کلیبر اظهار داشت: این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در منطقه ارسباران نام نا آشنایی برای ما نیست و در کشور شناخته شده است.

ربیعی ضمن اشاره به اینکه دچار مشکلات ساختاری شدیم و هر اتفاقی در کشور می افتد پولدارها پولدارتر می شوند، گفت: آنچه برای ما مهم است ۵ دهک اول جامعه است که بی عدالتی را بین مردم از بین ببریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم‌ توسعه حول محور ظرفیت شهرستان ها تاکید کرد و افزود: باید روی موانع اقتصادی و مزایای شهرستان ها بررسی کارشناسی و علمی انجام شود.

ربیعی ادامه داد: صنایع دستی، گاوداری، ظرفیت بسته بندی و همچنین کشت مبتنی بر قرارداد مانند کشت زعفران و در این منطقه گیاهان دارویی در این منطقه مستعد سرمایه گذاری است.

وی از تصمیم وزارت کار جهت ارسال تیمی برای بررسی وضعیت اشتغال و محصولاتی که مستعد سرمایه گذاری در استان و شهرستان کلیبر هستند خبرداد و گفت: پرورش دام های اصلاح شده ژنتیکی در این منطقه و شناسنامه دار کردن دامداری سنتی از ظرفیت های این منطقه است که می توان استفاده کرد.

ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای مدیریت استان در بخش بیمه لازم است که تعداد کارگزاری های صندوق بیمه عشایری کشاورزان و روستاییان افزایش پیدا کند و یک کارگزار جوابگو نیست.

وی از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان در بخش اشتغال روستایی خبرداد و گفت: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان طرح در این بخش درخواست تسهیلات داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت نباید بنگاه داری کند ولی باید در کنار تمامی سرمایه گذارها حضور داشته باشد.

ربیعی اظهار داشت: کلیبر ظرفیت خوبی در تولید ورنی دارد ولی باید برای فروش این ورنی ها، گیاهان دارویی و عرضه صنایع دستی بازار فروش ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق اهداف گردشگری بیش از ۲۰۰ هزار نفر در هفته بازدید کننده وارد این منطقه می شوند.

46

وزیر صنعت خبر داد:دستگیری واردکننده متخلف خودرو

وی ادامه داد: او یکی از
افرادی است که اقداماتش در گزارش سال ۹۶ ما به تعزیرات و گزارش ۲۰ صفحه‌ای
از فساد زنجیره‌ای، بالغ بر ۷۱۸ دستگاه خودروی لوکس بود.

 

1717

درخواست ترامپ از اردوغان درباره کشیش آمریکایی

به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر نوشت: اینکه ترکیه اندرو برانسون کشیش آمریکایی محترم را از زندان آزاد نمی‌کند، یک رسوایی کامل است. او مدت طولانی است که در حقیقت گروگان گرفته شده است.

وی افزود: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باید برای آزادی این همسر و پدر مسیحی عالی کاری انجام دهد. این کشیش هیچ کار اشتباهی انجام نداده است.

کاردار آمریکا در ترکیه نیز در پی حکم دادگاه مبنی بر متهم کردن این کشیش به جاسوسی و تروریسم ابراز ناامیدی کرد. پیشتر دادگاه ترکیه دستور بازداشت موقت او را در چارچوب موضوعی صادر کرده بود که منجر به تنش بین آنکارا و واشنگتن شد.

52311

تصاویر | وضعیت خطرناک جرثقیل در حال سقوط در کرج

رئیس سازمان آتش نشانی کرج اعلام کرد که سه برج مجاور این ساختمان نیمه کار تخلیه شده است و انسداد بخشی از خیابان شهید بهشتی کرج تا رفع کامل خطر سقوط جرثقیل ادامه خواهد داشت.

 

عکس‌ها: مهر
67282

مسافران خارجی بهار امسال چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند؟

پس از آنکه دولت از شامگاه 20 فروردین تصمیم گرفت
سیاست ارزی خود را تغییر دهد، تامین ارز مسافرتی هموطنان را نیز متقبل شد.

تا پیش از اجرای سیاست های جدید ارزی بویژه در ماه
های پایان پارسال و فروردین امسال، بسیاری از شهروندان به بهانه تهیه ارز مسافرتی در
مقابل صرافی ها صف می کشیدند و حتی وضع مقررات سختگیرانه نظیر ارایه گذرنامه ممهور
به ویزا، پرداخت عوارض خروج و بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد.

در روش جدید، بانک های ملی، ملت، تجارت، سامان و
پارسیان در تامین ارز مسافرتی و زیارتی همکاری دارند و ارز مورد نیاز در شعب بانکی
مستقر در مبادی خروجی کشور تحویل مسافران می شود.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز
مسافرتی به صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان،
بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان،
ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان،
امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع
ارز برای سایر کشورها بجز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و ارز
مورد نیاز زائران عتبات عالیات به دینار و به میزان 250 هزار دینار عراقی تعیین شده
است.

در سه ماهی که از اجرای سیاست های جدید ارزی می
گذرد، تخصیص ارز مسافرتی محل بحث کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است و همگان از اینکه
منابع ارزی کشور صرف گردشگری های غیرضرور می شود، تاکید دارند.

همین تخصیص ارز ارزان سبب شده تا آژانس های مسافرتی
برای استفاده از آن دست به ترفندهای جدیدی چون جابجایی صوری مسافر و استفاده از سهمیه
ارزی وی بویژه در مقاصدی که نیازی به اخذ روادید ندارد، شوند و حتی برخی از هموطنان
سفر خارجی را بر گردشگری داخلی ترجیح دهند.

«اصغر سمیعی» رئیس
اسبق کانون صرافان در این باره می گوید: اصولاً اینکه بخواهند ارز را به شکل ارزان
به مسافر دهند، روش غلطی است و فقط مردم را به انجام سفر خارجی تشویق می کند.

«اگر منابع ارزی کشور
محدود است، باید در هزینه کردن آن نیز وسواس داشت نه اینکه با تخصیص ارز مسافرتی، نوعی
رانت برای قشر متوسط و مرفه در مقایسه با دیگر اقشار جامعه بوجود آوریم».

سمیعی تاکید کرد: هیچکس با تخصیص ارز مورد نیاز
صنعتگران و تولیدکنندگان و حتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو مخالف نیست اما باید
دید تخصیص ارز مسافرتی چه منفعتی برای کشور دارد که در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته
است.

این دیدگاه مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نیز قرار دارد؛ جبار کوچکی نژاد رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری در مجلس با اعلام
اینکه ارز دولتی فقط باید به سه گروه بیماران، دانشجویان خارج از کشور و بازرگانان
اختصاص یابد، خواستار قطع موقت ارز مسافرتی شده است.

وی به استناد توصیه های رهبر معظم انقلاب مبنی بر
اینکه باید از سفرهای غیرضرور خارجی خودداری شود، گفته است: بهتر است در مقطع کنونی
که در جنگ اقتصادی قرار داریم هم مسئولان و هم مردم از انجام این سفرها صرف نظر کنند
و از این رو حذف ارز مسافرتی و گردشگری یکی از راهکارهایی است که سفرهای غیر ضروری
به خارج از کشور را کاهش می‌دهد.

پیگیری ها از بانک مرکزی نشان می دهد از 21 فروردین
ماه که سیاست های جدید ارزی اعمال شده تا 23 تیرماه یعنی در مدت 3 ماه در مجموع معادل
312 میلیون دلار ارز مسافرتی به هموطنان تخصیص یافته؛ این درحالیست که میزان ارز تخصیصی
برای واردات خودرو که جنجال برانگیز شد، 120 میلیون و 845 هزار و 84 یورو ارز دولتی
بود.

بر اساس آمار، در سال گذشته حدود 9 میلیون نفر از
هموطنان به خارج از کشور سفر کردند که نیمی از آنان گردشگران زیارتی بودند؛ در مجموع
ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان بیشترین
مقصد سفر ایرانیان در سال گذشته بوده است.

علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی
و گردشگری نیز اعلام کرده که درخصوص اصلاح شیوه تخصیص ارز مسافرتی با رئیس بانک مرکزی
مکاتبه های متعددی داشته است زیرا به عقیده وی، ارزی که برای تسهیل سفر مردم در نظر
گرفته شده زمینه‌ساز سودجویی برخی افراد شده است و این روش باید اصلاح شود.

این روزها زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز مسافرتی به
گوش می رسد؛ موضوعی که به نظر می رسد مورد توافق دولت، مجلس، فعالان اقتصادی و حتی
فعالان ارزی باشد که انتظار دارند در شرایط جدید پیش آمده برای کشور، منابع ارزی کشورمان
بیش از پیش صیانت شود.

 

223223

اقبال داوطلبان به رشته‌های پولساز/ انتخاب برترین‌های دستیاری

سیدحسن هاشمی امروز در مراسم تقدیر از رتبه های برتر چهل و پنجمین آزمون دستیاری پزشکی افزود: اینکه در میان ۱۰ نفر اول رتبه های برتر آزمون دستیاری بیشترشان رشته رادیولوژی را انتخاب کردند نشان می دهد رشته های پولساز مورد اقبال داوطلبان است و از سوی دیگر نشان می دهد که ما در زمینه هدایت دانشجویان به سایر رشته ها چندان خوب عمل نکرده ایم.

او گفت: اتفاقی که می افتد این است که اختلاف درآمد در انتخاب رشته ها تاثیر دارد و این اتفاق هم در زمان کنکور برای رشته های تجربی و هم در مقاطع بالاتر برای رشته های تخصصی رخ داده و افراد فکر می کنند زندگی راحت تری پیش رو خواهند داشت.

وزیر بهداشت یادآور شد: آزمون دستیاری یکی از سخت ترین آزمون های علمی کشور است و رقابت خیلی شدیدی شاید حتی بیشتر از کنکور در آن وجود دارد.

او با توجه به حساسیت بالای آزمون دستیاری و تضمین امنیت آن گفت: دوره دستیاری دوره ای بسیار سخت اما شیرین است.

او با اشاره به اینکه برخی رشته های تحصیلی تخصصی مقاطعی بالاتر از تخصص ندارند، گفت: برخی از رشته ها مانند رادیولوژی، فلوشیپ یا فوق تخصص ندارند و بسیاری از افرادی که این رشته را انتخاب می کنند، آخرین مقطع تحصیلی خود را می گذرانند.

هاشمی به برگزیدگان آزمون دستیاری توصیه کرد که در رشته خود بهترین متخصص شده و انسان مفیدی برای جامعه خود باشند.

او با اشاره به خاطره ای از زمان انتخاب رشته تحصیلی خود گفت: من در زمان جنگ در آزمون دستیاری شرکت کردم و در آن زمان می توانستیم دو انتخاب داشته باشیم که ابتدا جراحی و بعد چشم را انتخاب کردم.

او افزود: در دوران تحصیل اساتید به این نتیجه رسیدند که من در رشته چشم موفق تر هستم و در آن زمان سه نفر برای رشته چشم می خواستند که تنها یک نفر شرکت کننده بود.

۴۲۲۳۸

چرا اجازه نمی‌دهید طرفدار از بازی دربی لذت ببرد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ یکی از جذابیت‌های دربی الکلاسیکو اسپانیا این بوده که رئال و بارسا گاه و بیگاه با هم بازی کرده‌اند. برای دو تیم اصلا مهم نبوده شرایط شان چطور است؟ بازیکن دارند، ندارند، اوضاع‌شان خوب هست، نیست؟ به همین دلیل همواره شاهد دربی‌های جذابی خارج از بازی‌های لالیگا در اسپانیا بوده‌ایم. در همه جای دنیا همینطور است. فارغ از اینکه بازی رئال و بارسا به دلیل همشهری نبودن دو باشگاه دربی واقعی نیست، گاه همشهری‌ها بیش از دو دربی در سال برگزار می‌کنند و آنجا مثل ایران نیست که هر کدام از باشگاهها عشوه و ناز داشته باشند. در ایران هر بار حرف از برگزاری دربی خارج از لیگ بوده، همین داستان ها به وجود آمده است. مثلا سال گذشته دو باشگاه همه را جان به لب کردند تا در آلمان دربی دوستانه برگزار کنند.

با وجود آنکه دو طرف به درآمدزایی می‌رسیدند، هر بار بهانه ای برای برگزار نکردنش جور کردند. یک روز می گفتند میهمان دارند و نمی شود، یک روز می‌گفتند مربی مخالف است، یک روز می گفتند هوادار راضی نیست، یک روز می گفتند آلمان چرا؟ و خلاصه اینقدر بهانه تراشی کردند تا دوباره دربی برگزار نشود. طرفداران دو باشگاه همواره استقبال خوبی از برگزاری مسابقه می کنند و برایشان آرزو شده که این دو باشگاه در سال بیش از دو بار با هم بازی کنند. اما مسئولان اجازه نمی دهند. آنها همواره به نتیجه مسابقه فکر می کنند و به اینکه مثلا اگر بازنده باشند، چه اتفاقی می‌افتد؟چیزی که در ذهن رئالی‌ها و بارسایی ها و باشگاههای حرفه‌ای جهان خطور نمی‌کند. این بار هم با وجود اعلام قبلی سازمان لیگ، باشگاه استقلال تهران اعلام کرد در سوپر جام بازی نمی کند. پرسپولیس هم که دید شرایط مبهم است، اعلام کرد در نیم فصل و بعد از اتمام محرومیتش مقابل استقلال قرار می گیرد.
به نظر می رسد سازمان لیگ و فدراسیون  باید سفت و سخت پای برنامه های خود بایستند.
به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باشد، هرگز سوپر جام برگزار نخواهد شد. چه بسا این دو باشگاه در آسیا هم بهم بخورند کنفدراسیون فوتبال آسیا را تحت فشار قراردهند که ما فلان تاریخ بازی نمی‌کنیم! به هر حال کم از این چیزهای تاریخی در فوتبال ایران ندیده ایم. Afc اما با کسی شوخی ندارد. برنامه‌هایش را کامل اجرا می کند حتی اگر مربیان حاضر در جام جهانی ایراد بگیرند که چرا باید بازی های لیگ قهرمانان اردوهایشان را تحت تاثیر قرار دهد. فدراسیون فوتبال هم با تاکید و اجرای برنامه های خود بی شک می تواند یک بار برای همیشه این نابسامانی را سامان دهد. چند روزی است همه در ایران بلاتکلیف هستند که سوپر جام برگزار می شود یا نه؟ آیا زمان آن نیست فدراسیون فوتبال با قدرت عمل کند؟!

252 43